Xử lý đăng ký kêt hôn không đúng thẩm quyền

  • Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền
  • Điều 13 Luật Hôn Nhân và Gia đình năm 2014 quy định về xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền như sau: Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.
Rate this post

Related Posts