Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp

  • Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp:
  • Điều 48 Luật lý lịch tư pháp năm 2009 quy định về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 20 ngày.
Rate this post

Related Posts